Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1 Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre internetový obchod www.asalite.sk, a upravujú všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja na diaľku medzi nimi.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, a že s nimi súhlasí. Upozornenie na tieto všeobecné obchodné podmienky je aplikované ešte pred samotným zaslaním objednávky a kupujúci má možnosť sa s nimi kedykoľvek oboznámiť.

Zmluvné strany:
„Predávajúci" – MVLight s.r.o., Horný Rad 538/13, 906 13 Brezová pod Bradlom; IČO: 53460995; DIČ: 2121374288; IČ DPH SK2121374288, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, Vložka číslo 41653/R. Ostatné informácie o „predávajúcom" sú aktualizované na stránke Kontakt.
Kontrolným orgánom je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín; tel. č. 032/640 01 09, alebo www.soi.sk.

„Kupujúci" – Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá nevykonáva žiadnu obchodnú ani podnikateľskú činnosť. V rámci zmluvného vzťahu s predávajúcim odovzdáva len také údaje, ktoré sú potrebné pre bezproblémové vybavenie jeho objednávky, prípadne údaje, ktoré požaduje mať uvedené na dokladoch o kúpe produktov. Právne vzťahy bližšie neupravené týmito podmienkami sa riadia týmito ďalšími právnymi predpismi:

Zákon č. 40/1964 Občianskeho zákonníka,
Zákon č. 250/2007 Občianskeho zákonníka o ochrane spotrebiteľa,
Zákon č. 102/2014 Občianskeho zákonníka o podomovom preaji a zásielkovom predaji
a súvisiacich noviel a predpisov.

„Kupujúci" – Podnikateľ – fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského alebo iného oprávnenia vrátane osôb prevádzkujúcich poľnohospodárskú výrobu, a právnická osoba – obchodné spoločnosti, orgány samosprávy, štátne organizácie, nadácie a občianske združenia a pod. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č.513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci na základe kúpy tovaru nemá právo na používanie akýchkoľvek registrovaných značiek, patentov, firemných log a pod. pokiaľ nie sú tieto práva dohodnuté v osobitnej zmluve inak.

2 Objednanie tovaru – kúpna zmluva

Objednávka tovaru je možná na internetovom obchode www.asalite.sk, mailom na adresách uvedených v sekcii Kontakt, telefonicky alebo písomne na adresu uvedenú v sekcii Kontakt. Predávajúci si vyhradzuje právo u vybraných objednávok kontaktovať kupujúceho a dodatočne potvrdiť ešte raz objednávku. Objednávku možno zmeniť len na základe súhlasu oboch strán.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie daného tovaru na stránku internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a jej potvrdením predávajúcim.

V prípade objednávky cez internetový obchod www.asalite.sk, kupujúci obdrží potvrdenie o prijatí objednávky, ktoré však nezaväzuje predávajúceho tovar dodať. Uzavretie kúpnej zmluvy nasleduje až po zaslaní „potvrdenia objednávky". V tomto prípade je predávajúci vykonať všetko úsilie, aby predmet objednávky dodal.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie objednávky kupujúcim a samotná zmluva je uzavretá doručením „potvrdenia objednávky" – záväzného súhlasu.

Potvrdenie objednávky tovaru musí obsahovať všetky dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru, a pokiaľ neboli uvedené na Objednávke tovaru, kupujúci musí s nimi súhlasiť.

3 Dodacie podmienky

Tovar doručujeme zvyčajne kuriérskou službou GLS alebo pomocou siete výdajných miest Zásielkovňa. V prípade zmeny spôsobu doručenia tovaru musí byť kupujúci s touto zmenou dopredu oboznámený a súhlasiť s ňou.

Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru alebo služby. Tieto budú vyčíslené v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto sadzby zmeniť. Zmena sadzieb musí byť na internetovom obchode vykonaná tak, aby sa s nimi vedel kupujúci oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky.

Ak si kupujúci - spotrebiteľ vyberie ako spôsob platby dobierku, táto služba je štandardne spoplatnená sumou 1 EUR s DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo túto sadzbu zmeniť. Zmena sadzby musí byť na internetovom obchode vykonaná tak, aby sa s nimi vedel kupujúci oboznámiť ešte pred odoslaním objednávky.

Predávajúci sa zaväzuje dodať nepoškodený tovar, riadne zabalený tak, aby minimalizoval jeho poškodenie počas manipulácie a prepravy objednaného tovaru.

Kupujúci je povinný si pri preberaní tovaru skontrolovať stav prepravného obalu a pri jeho poškodení má právo odmietnuť prevzatie zásielky. Ak nie je poškodený prepravný obal, a tovar je v balení poškodený, je nutné túto skutočnosť čo najskôr oznámiť predávajúcemu, ktorý následne celú situáciu prešetrí a vyrieši.

V niektorých prípadoch (reklamácie, chybne objednaný tovar a pod. ...) je možné poslať tovar na „výmenu". V tomto prípade je kupujúci povinný zabaliť svoju dodávku tak, aby nebol poškodený zasielaný tovar a ani jeho obal. Takto je možné poslať len dodávku, ktorá je vopred schválená predávajúcim aj kupujúcim.

4 Ceny

Ceny na internetovom obchode www.asalite.sk sú uvedené s DPH. Kupujúci s cenami súhlasí odoslaním objednávky, predávajúci s týmito cenami súhlasí odoslaním „potvrdením objednávky".

Vo výnimočných prípadoch, keď cena produktu je neobvyklá (napríklad nulová) pre daný typ tovaru alebo služby, si predávajúci vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku, a o tejto skutočnosti bude neodkladne informovať kupujúceho.

Akciové ceny sú obvykle platné do vypredania zásob; v prípade, že sa jedná o časovo obmedzenú ponuku zo strany predávajúceho, objednávka tovaru musí byť doručená predávajúcemu do termínu vypršania akcie.

Predávajúci môže poskytnúť zľavový kupón kupujúcemu. Uplatnenie zľavového kupónu je nutné ešte pred potvrdením a odoslaním objednávky kupujúcim. Dodatočné uplatnenie zľavového kupónu k objednávke nie je možné. Zľavový kupón má štandardne obmedzenú časovú platnosť uvedenú na kupóne. Po jej vypršaní nebude možné zľavový kupón uplatniť.

5 Odstúpenie od zmluvy – storno objednávky


Kupujúci môže stornovať objednávku bezplatne do 24 hodín od jej doručenia predávajúcemu. Pri takomto storne objednávky predávajúci nebude účtovať žiadne dodatočné poplatky kupujúcemu. V prípade, že objednávka bola už aj uhradená, predávajúci vráti finančné prostriedky bezodkladne na účet kupujúceho; výnimočne maximálne do 14 dní od storna objednávky.

Kupujúci – spotrebiteľ má podľa zákona č. 102/2014 Z. z. $ 7 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji právo odstúpiť od takto uzavretej kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci chce v tejto lehote vrátiť tovar, je povinný to urobiť tak, aby bol tovar kompletný, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom obale, s kompletnou dokumentáciou ako tovar dostal a prevzal. Ak bude vrátený nekompletný alebo poškodený tovar, predávajúci má právo znížiť vrátenú sumu o tomu zodpovedajúcu čiastku a informovať o tejto skutočnosti kupujúceho.

Ak chce kupujúci odstúpiť od zmluvy v rámci lehoty 14 dní od prevzatia tovaru, je potrebné, aby túto skutočnosť oznámil predávajúcemu mailom, alebo vyplneným reklamačným formulárom.

Peňažné prostriedky budú kupújucemu vrátené bezodkladne po doručení tovaru predávajúcemu, maximálne však do 14 dní od doručenia tovaru.

Kupujúci – podnikateľ má rovnaké právo na odstúpenie od objednávky po dobu 14 dní, pokiaľ zmluvné podmienky uzavreté s predávajúcim neupravujú túto skutočnosť inak. Podmienky vrátenia tovaru sú rovnaké ako pri Kupujúcom – spotrebiteľovi.

6 Záručné a reklamačné podmienky


Štandardná záručná doba na produkty ponúkané v internetovom obchode www.asalite.sk je 24 mesiacov. V prípade inej záručnej doby platí doba uvedená na stránke pri objednávaní tovaru.

Zdroje napätia majú záručnú dobu upravenú výrobcami, väčšinou sa však zaraďujú do spotrebného tovaru a teda ich záručná doba je nulová.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru spôsobené jeho používaním v rozpore s účelom používania, alebo v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na použitie, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru. Je potrebné rozlišovať medzi zárukou a životnosťou niektorých výrobkov.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný si prevzatý tovar riadne skontrolovať a prezrieť. V prípade oprávnenej/preukázanej vade na tovare má kupujúci právo na výmenu resp. bezplatnú opravu tovaru. Reklamáciu tovaru si musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

Reklamácie sú riešené v rámci príslušných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka a zákonov na ochranu spotrebiteľa viď vyššie.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní, výnimočne – najmä ak je potrebné odborné posúdenie závady – do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo na výmenu produktu alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zároveň mu bude doručený reklamačný protokol, ktorý sa môže zaslať aj klasickou poštou.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť číslo kúpneho dokladu a písomne ozrejmiť podstatu závady tovaru. Predávajúci si vyhradzuje tieto spôsoby riešenia reklamácií po dohode s reklamujúcim:
• Ak reklamujúci vie doložiť závadu fotkou alebo videom, predávajúci mu zašle nový výrobok formou tzv. výmenného balíku – reklamujúci odovzdá zabalený poškodený výrobok dopravcovi, ktorý mu dovezie nový produkt.
• Ak reklamujúci nevie doložiť závadu, alebo závada vyžaduje presnejšiu kontrolu závady, reklamujúci je povinný doručiť tovar spolu s príslušenstvom na adresu predávajúceho. Je zakázané posielať takýto tovar formou dobierky, predávajúci si vyhradzuje právo takýto balík s dobierkou neprevziať. V prípade zasielania tovaru je reklamujúci povinný vykonať všetky úkony potrebné na ochranu tovaru počas prepravy.

7 Alternatívne riešenie sporov


Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu môže zaslať na emailovú adresu: eshop@asalite.sk.

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne kupujúci nebude spokojný s navrhovaným riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č.102/2014 a Zákona č.391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, má kupujúci právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môže podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedeného zoznamu subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

• ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur,
• ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, apod.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

8 Ochrana osobných údajov


Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, adresy dodania, telefonického kontaktu a e-mailu). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) uvádzané tiež ako GDPR.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať."

9 Záverečné ustanovenia


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.03.2021.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 


 

PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Adresát:                  MVLight s. r. o., Horný Rad 538/13, 906 13  Brezová pod Bradlom

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

 


 

 

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:                  MVLight s. r. o., Horný Rad 538/13, 906 13  Brezová pod Bradlom

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:                                                                                                                                           Podpis: